Połączenie spółek

22 lipca 2021, 00:57

W związku z podjętym zamiarem połączenia FOTON - ELEKTROWNIE SŁONECZNE I MAGAZYNY ENERGII spółka akcyjna w Szczecinie z NOVELTY OZE GROUP sp. z o.o. w Szczecinie, w oparciu o postanowienia art. 491 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przy wykorzystaniu formy przejęcia (inkorporacji), o której mowa w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, gdzie spółką przejmującą będzie FOTON - ELEKTROWNIE SŁONECZNE I MAGAZYNY ENERGII spółka akcyjna w Szczecinie, na podstawie art. 500 §2 1 KSH Zarząd FOTON - ELEKTROWNIE SŁONECZNE I MAGAZYNY ENERGII spółka akcyjna w Szczecinie oraz Zarząd NOVELTY OZE GROUP sp. z o.o. w Szczecinie niniejszym ogłaszają plan połączenia obu spółek, sporządzony w trybie art. 499 KSH.

Plan Połączenia